Monumente - Zone Protejate

LEGEA 5/2000

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

ART. 1
(1) Se aproba Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege.
(2) În înţelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.
ART. 2
Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes naţional şi identifica valorile de patrimoniu cultural naţional, care necesita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori.
ART. 3
Lucrările de salvare, protejare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publica, de interes naţional.
ART. 4
(1) Zonele naturale protejate de interes naţional şi monumentele naturii, precum şi gruparea geografică şi localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. I la prezenta lege.
(2) Regimul zonelor naturale protejate de interes naţional se reglementează prin lege specială.
ART. 5
(1) Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III.
(3) În vederea instituirii zonelor protejate autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente, elaborate şi aprobate potrivit legii, care vor cuprinde măsurile necesare de protecţie şi conservare a valorilor de patrimoniu cultural naţional din zona.
(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va întocmi Metodologia de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.
ART. 6
Anexele nr. I şi III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe măsura identificarii de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum şi a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea şi delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.
ART. 7
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi în documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.
ART. 8
(1) Lucrările necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes naţional se vor executa numai în baza avizelor şi aprobărilor autorităţilor administrative şi forurilor ştiinţifice din domeniu, prevăzute de lege. Aceste lucrări se cuprind în listele de investiţii anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe baza de documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, şi se finanţează, în completare, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie, prin legile bugetare anuale.
(2) Finanţarea totală sau parţială a lucrărilor se poate face şi de alţi investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donaţii sau din alte fonduri alocate de organisme internaţionale sau din resurse financiare obţinute în baza unor convenţii bilaterale ori multilaterale, în condiţiile stabilite de lege.
ART. 9
Nerespectarea măsurilor specifice de conservare şi de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
ART. 10
(1) Pana la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III, în condiţiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protecţie a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii şi oraşe, de 200 metri în comune şi de 500 metri în afară localităţilor.
(2) Distanţele sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la 68130 302 1 53>art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin 41 10 201 0 17>Legea nr. 41/1995.
ART. 11
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi dispoziţiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecţie a monumentelor, prevăzute la 27130 302 6 51>art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, nu se mai aplica în cazul valorilor de patrimoniu cultural naţional prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

ZONE PROTEJATE
Ansambluri curţi domneşti ruinate
Vestigiile curţii domneşti Municipiul Iaşi
Castele, conace, palate
Palatul Cantacuzino- Pascanu Municipiul Pascani
Palatul Alexandru Ioan Cuza Comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa
Ansamblul Biserica Adormirea Maicii Domnului, Conacul Cantacuzino-Deleanu, zidul de incinta Comuna Deleni, satul Deleni
Clădiri civile urbane
Casa Dosoftei Municipiul Iaşi Iaşi
Casa Basota Municipiul Iaşi Iaşi
Casa Bals Municipiul Iaşi Iaşi
Palatul Rosetti - Roznoveanu Municipiul Iaşi Iaşi
Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza Municipiul Iaşi Iaşi
Teatrul Naţional Municipiul Iaşi Iaşi
Palatul Culturii Municipiul Iaşi Iaşi
Biserici din lemn
Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Miroslovesti, satul Miroslovesti
Biserica Sfantul Gheorghe Comuna Dumesti, satul Pausesti
Biserici şi ansambluri manastiresti
Biserica domnească Sfantul Nicolae Municipiul Iaşi
Biserica Manastirii Golia Municipiul Iaşi
Biserica Trei Ierarhi Municipiul Iaşi
Biserica Sfantul Sava Municipiul Iaşi
Biserica Barnovschi Municipiul Iaşi
Ansamblul Manastirii Galata Municipiul Iaşi
Ansamblul Manastirii Cetatuia Municipiul Iaşi
Ansamblul Manastirii Frumoasa Municipiul Iaşi
Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: Municipiul Iaşi
 Catedrala Întâmpinarea Domnului
 Biserica Sfantul Gheorghe
Palatul Mitropoliei
clădirile administrative
Sinagoga Mare Municipiul Iaşi
Ansamblul Manastirii Barnova Comuna Barnova, satul Barnova
Biserica Coborârea Sfantului Duh (Manastirea Dobrovat) Comuna Dobrovat, satul Dobrovat
Biserica Sfanta Paraschiva Comuna Cotnari, satul Cotnari
Biserica Sfantul Gheorghe Oraşul Harlau
Biserica Sf.Gheorghe (Mănăstirea Hlincea) Comuna Ciurea, satul Hlincea
Biserica Sfantul Spiridon (Rotunda) Comuna Letcani, satul Letcani
Arhitectura industriala; amenajări cai de comunicaţie
Gara Targu Frumos Oraşul Targu Frumos Iaşi
b) Aşezări neolotice şi eneolitice
Aşezare eponima a culturii Cucuteni (în punctul "Dambu Morii") Comuna Cucuteni, satul Baicenii
Aşezare - cultura Cucuteni (în punctul "La Siliste") Comuna Strunga, satul Habasesti
Fortificatii dacice
Cetate traco-getica (în punctul "Dealul Catalina") Comuna Cotnari, satul Cotnari
Necropole şi zone sacre - epoca fierului
Zona de tumuli funerari; mormânt tumular; Comuna Cucuteni, satul Cucuteni
Monumentele medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice
Ansamblul de vestigii medievale din vatra oraşului Municipiul Iaşi
UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A
PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALĂ DE INTERES NAŢIONAL
Municipii Iaşi, Pascani
Oraşe Harlau, Targu Frumos
Comune Barnova, Ciurea, Cotnari, Cucuteni, Deleni,Dobrovat, Dumesti, Helesteni, Letcani, Miroslava, Miroslovesti, Ruginoasa, Strunga.

revenire la prima pagina