Patrimoniu Mobil - Atributii

Legea 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil a impus reorganizarea inspectoratelor judetene pentru cultura, prin comasare cu oficiile judetene pentru patrimoniul cultural national, în servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Iasi are urmatoarele atributii în domeniul protejarii patrimoniului cultural national mobil:

1. întocmeşte baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritorială a judeţului Iaşi;

2. înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;

3. verifică la societăţile comerciale în curs de privatizare, cu sediul în judeţul Iaşi, bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate şi declanşează procedura de clasare, în termen de 10 zile de la înregistrarea comunicării privind înscrierea acestora pe lista de privatizare;

4. declanşează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite în cadrul unor cercetări sistematice cu scop arheologic sau geologic sau a celor descoperite întâmplător şi decide, în baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, cu privire la instituţia publică specializată căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective;

5. înregistrează înştiinţările primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ privind bunurile arheologice descoperite întâmplător de persoanele fizice şi predate de acestea, preia bunurile astfel predate, stabileşte prin experţi acreditaţi valoarea bunurilor respective precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză:

6. efectuează expertiza necesară şi întocmeşte documentaţia prevăzută în vederea clasării bunurilor culturale mobile;

7. înaintează comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare;

8. înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidentă;

9. înregistrează comunicările proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deţinătorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parţială a acestor bunuri şi anunţă imediat, în scris, organele de poliţie competente teritorial;

10. controlează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă , acordând consultanţă de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;

11. face propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice din judeţ;

12. verifică dacă agenţii economici autorizati să comercializeze bunuri culturale mobile respectă obligaţiile ce le revin conform dispoziţiilor legale şi normelor comerţului cu bunuri culturale mobile;

13. aprobă, exportul bunurilor culturale mobile, eliberând, pe baza expertizei, certificatul de export întocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

14. constată confravenţii şi aplică sancţiuni în legătură cu faptele încriminate de legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;

15. gestionează, în regim extrabugetar, veniturile realizate din tarifele percepute pentru expertizarea bunurilor culturale mobile precum şi alocatiile de la bugetul de stat destinate finanţării activităţilor de protejare a bunurilor culturale mobile;

16. colaborează şi stabileşte, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, după caz, măsurile de protecţie a bunurilor culturale mobile, în caz de conflict armat sau de calamităţi naturale;

17. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin normele emise în conformitate cu art. 77 din Legea nr. 182/2000;