Comisia zonala a monumentelor istorice - Atributii

 

ORDIN nr. 3.450 din 7 decembrie 2020

pentru modificarea ÅŸi completarea      01221411   0 14>Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare  a Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice,  aprobat prin   2173 521411   0 43>Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

EMITENT:     MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1294 din 28 decembrie 2020

Data intrarii in vigoare : 28 decembrie 2020

     În conformitate cu prevederile    422 13 2;2  30 17>art. 30 alin. (4) ÅŸi ale    422 13 2;2  34 30>art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,

    în baza     90 22 3K2  11 17>art. 11 alin. (1) ÅŸi     90 22 3K2  11 40>(4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Ministerului Culturii, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,

    ministrul culturii emite următorul ordin:

    ART. I

         01221411   0 12>Regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin   2173 521411   0 43>Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 15 aprilie 2013, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, se modifică ÅŸi se completează, după cum urmează:

    1. La      01221412   4 26>articolul 4, alineatul (5) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "(5)  Secretarul Comisiei este ÅŸeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului. Prin ordin al ministrului culturii se vor desemna ÅŸi supleanÅ£i ai secretarului Comisiei, din compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, care vor îndeplini atribuÅ£iile secretarului, atunci când acesta nu poate participa la lucrările Comisiei, respectiv ale Biroului Comisiei."

     2. La      01221412   6 26>articolul 6, alineatul (3) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "(3)  Secretarii secÅ£iunilor de specialitate ÅŸi supleanÅ£ii acestora sunt numiÅ£i prin ordin al ministrului culturii, dintre specialiÅŸtii compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului."

     3. La      01221412   7 26>articolul 7, alineatul (4) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "(4)  Comisiile zonale ÅŸi teritoriul de competenţă al fiecărei comisii sunt următoarele:

    a) Comisia zonală 1, cu sediul la BucureÅŸti, cuprinde municipiul BucureÅŸti;

    b) Comisia zonală 2, cu sediul la BraÅŸov, cuprinde judeÅ£ele Harghita, BraÅŸov ÅŸi Covasna;

    c) Comisia zonală 3, cu sediul la Cluj, cuprinde judeÅ£ele Cluj, BistriÅ£a-Năsăud ÅŸi Sălaj;

    d) Comisia zonală 4, cu sediul la ConstanÅ£a, cuprinde judeÅ£ele ConstanÅ£a, CălăraÅŸi, IalomiÅ£a ÅŸi Tulcea;

    e) Comisia zonală 5, cu sediul la laÅŸi, cuprinde judeÅ£ele laÅŸi, Bacău ÅŸi Vaslui;

    f) Comisia zonală 6, cu sediul la Satu Mare, cuprinde judeÅ£ele Satu Mare, Bihor ÅŸi MaramureÅŸ;

    g) Comisia zonală 7, cu sediul la Suceava, cuprinde judeÅ£ele Suceava, BotoÅŸani ÅŸi NeamÅ£;

    h) Comisia zonală 8, cu sediul la PloieÅŸti, cuprinde judeÅ£ele Prahova, Ilfov ÅŸi Giurgiu;

    i) Comisia zonală 9, cu sediul la Sibiu, cuprinde judeÅ£ele Sibiu, Alba ÅŸi MureÅŸ;

    j) Comisia zonală 10, cu sediul la Buzău, cuprinde judeÅ£ele Buzău, Brăila, GalaÅ£i, Vrancea;

    k) Comisia zonală 11, cu sediul la Târgu Jiu, cuprinde judeÅ£ele Gorj, Dolj, MehedinÅ£i ÅŸi Olt;

    l) Comisia zonală 12, cu sediul la TimiÅŸoara, cuprinde judeÅ£ele TimiÅŸ, Arad, Hunedoara ÅŸi CaraÅŸ-Severin;

    m) Comisia zonală 13, cu sediul la PiteÅŸti, cuprinde judeÅ£ele ArgeÅŸ, DâmboviÅ£a, Teleorman ÅŸi Vâlcea."

     4.      01221412   8 11>Articolul 8 se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "ART. 8

    (1)  Fiecare comisie zonală are ca secretar, numit prin ordin al ministrului culturii, directorul executiv al direcÅ£iei judeÅ£ene pentru cultură, respectiv a municipiului BucureÅŸti, în care îÅŸi are sediul comisia zonală.

    (2)  Prin ordinul de desemnare prevăzut la alin. (1) se vor nominaliza ÅŸi funcÅ£ionarii din subordinea directorului executiv, cu atribuÅ£ii în domeniul protejării monumentelor istorice care vor îndeplini atribuÅ£iile secretarului, în situaÅ£ia în care acesta nu poate participa la lucrările comisiei zonale."

     5. La      01221412   9 31>articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

    "(3^1) Membrii Comisiei, membrii secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia ÅŸi cei ai comisiilor zonale au obligaÅ£ia ca, în cazul în care se abÅ£in de la vot sau propun respingerea avizării, să motiveze aceste situaÅ£ii, în scris, cu consemnarea lor în procesul-verbal."

 

    6. La      01221412   9 26>articolul 9, alineatul (5) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "(5)  Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile ÅŸi la votul privind acele documentaÅ£ii supuse analizării ÅŸi avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceÅŸtia, soÅ£ii ori soÅ£iile sau rudele de gradul I, precum ÅŸi în cazul în care ar avea o relaÅ£ie contractuală, în desfăşurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentaÅ£ii."

     7. La      01221412   9 26>articolul 9, alineatul (6) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "(6)  În scopul cunoaÅŸterii ÅŸi asumării angajamentelor prevăzute la alin. (2), (4) ÅŸi (5), membrii Comisiei, membrii secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia ÅŸi cei ai comisiilor zonale semnează, până cel târziu la prima ÅŸedinţă la care participă, declaraÅ£ia privind confidenÅ£ialitatea ÅŸi imparÅ£ialitatea, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 1."

     8. La      01221412  10 37>articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "d) absenÅ£e nemotivate, potrivit prevederilor prezentului regulament, respectiv absenÅ£e la 3 ÅŸedinÅ£e consecutive sau 4 absenÅ£e nemotivate, în cursul unui an calendaristic;"

     9. La      01221412  10 42>articolul 10 alineatul (1), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d^1), cu următorul cuprins:

    "d^1) necompletarea tuturor fiÅŸelor de vot sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut la art. 17 alin. (9), la trei ÅŸedinÅ£e la care a participat;"

     10. La      01221412  10 32>articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

    "(1^1) Potrivit prezentului regulament, absenÅ£ele membrilor pot fi motivate doar în situaÅ£ii legate de starea de sănătate sau evenimente familiale deosebite."

     11. La      01221412  13 23>articolul 13, litera c) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "c) formulează propunerile de clasare, declasare, neclasare sau nedeclasare ÅŸi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, care sunt înaintate spre analiză plenului Comisiei;"

     12. La      01221412  15 39>articolul 15 alineatul (1), literele l) ÅŸi      01221412  15  2>m) se modifică ÅŸi vor avea următorul cuprins:

    "l) propun, conform    422 13 2;2  33 53>art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, avizul pentru documentaÅ£iile privind intervenÅ£ii asupra monumentelor istorice clasate în grupa A din categoriile ansamblurilor ÅŸi siturilor, cu excepÅ£ia acelor documentaÅ£ii care se referă la imobile care beneficiază simultan ÅŸi de regimul de protecÅ£ie al monumentelor istorice care sunt clasate în grupa A din categoria m - monument ÅŸi în una dintre categoriile II - Arhitectură, III - Monumente de for public sau IV - Monumente memoriale/funerare, atunci când nu intră sub incidenÅ£a prevederilor de la lit. i);

m) propun, conform    422 13 2;2  33 53>art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, avizul pentru intervenÅ£ii asupra imobilelor situate în zonele de protecÅ£ie a monumentelor istorice ÅŸi în zonele construite protejate, pentru care nu există documentaÅ£ii de urbanism avizate de Minister sau de serviciile publice deconcentrate, cu excepÅ£ia intervenÅ£iilor asupra monumentelor clasate în grupa A;"

     13.      01221412  16 12>Articolul 16 se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "ART. 16

    (1)  Deciziile Comisiei, ale secÅ£iunilor, ale Biroului Comisiei, precum ÅŸi ale comisiilor zonale se iau, de regulă, cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepÅ£ia cazurilor prevăzute de lege. În caz de balotaj, votul preÅŸedintelui de ÅŸedinţă este hotărâtor.

    (2)  Cvorumul de ÅŸedinţă este întrunit în condiÅ£iile prezenÅ£ei a:

    a) cel puÅ£in doisprezece membri, pentru ÅŸedinÅ£ele plenului Comisiei;

    b) cel puÅ£in patru membri, pentru ÅŸedinÅ£ele Biroului Comisiei;

    c) cel puÅ£in ÅŸase membri, pentru ÅŸedinÅ£ele secÅ£iunilor de specialitate ale Comisiei;

    d) cel puÅ£in ÅŸapte membri, pentru ÅŸedinÅ£ele comisiilor zonale.

    (3)  În cazul neîntrunirii cvorumului menÅ£ionat la alin. (2), ÅŸedinÅ£a se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.

    (4)  Înaintea votului final ce va fi exprimat asupra fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, în cazul în care există membri care se află în situaÅ£ia prevăzută la art. 18 alin. (8) ÅŸi care nu pot participa la vot sau dacă la momentul votului lipsesc unii membri, preÅŸedintele va verifica întrunirea cvorumului legal. Dacă nu se întruneÅŸte cvorumul de ÅŸedinţă prevăzut la alin. (2), preÅŸedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal sau decide reprogramarea conform prevederilor alin. (3)."

 

    14.      01221412  17 12>Articolul 17 se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "ART. 17

    (1)  Comisia, secÅ£iunile de specialitate ale acesteia, Biroul Comisiei ÅŸi comisiile zonale lucrează în ÅŸedinÅ£e ordinare ÅŸi extraordinare.

    (2)  ÅžedinÅ£ele au loc, de regulă, după cum urmează: pentru comisiile zonale, una sau două ÅŸedinÅ£e, după caz, în prima ori a doua săptămână din lună; pentru secÅ£iunile de specialitate, în a treia săptămână din lună; pentru Biroul ÅŸi plenul Comisiei, în ultima săptămână din lună.

    (3)  ÅžedinÅ£ele Comisiei, ale Biroului Comisiei, secÅ£iunilor de specialitate, precum ÅŸi ale comisiilor zonale sunt conduse de către preÅŸedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreÅŸedinte ori de un preÅŸedinte de ÅŸedinţă ales dintre membrii prezenÅ£i, situaÅ£ie care se consemnează în procesul-verbal.

    (4)  Participarea la ÅŸedinÅ£e a membrilor Comisiei este obligatorie. AbsenÅ£ele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.

    (5)  În situaÅ£ii excepÅ£ionale, secretariatul Comisiei poate convoca, în ÅŸedinţă extraordinară, Comisia, Biroul Comisiei sau secÅ£iunile de specialitate ale Comisiei. Convocarea ÅŸedinÅ£elor extraordinare ale comisiilor zonale se face de către secretariatul acestora.

    (6)  În funcÅ£ie de disponibilităţile tehnice, ÅŸedinÅ£ele se pot desfăşura fără participarea fizică, în acelaÅŸi spaÅ£iu, a tuturor funcÅ£ionarilor implicaÅ£i, membrilor comisiilor ÅŸi invitaÅ£ilor, cu asigurarea dezbaterilor din comisie prin telefon sau videoconferinţă ÅŸi comunicarea fiÅŸelor de vot completate de membri prin mijloace electronice.

    (7)  ÅžedinÅ£ele menÅ£ionate la alin. (6) se desfăşoară în baza dispoziÅ£iei conducătorului compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului sau serviciului public deconcentrat, care asigură secretariatul, cu precizarea condiÅ£iilor specifice de desfăşurare a acestora.

    (8)  Membrii comisiilor de specialitate transmit, până la termenul stabilit de secretariatul comisiei, fiÅŸa de vot asumată prin semnătură.

    (9)  Transmiterea fiÅŸelor de vot, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretariatul comisiei de specialitate, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data finalizării ÅŸedinÅ£ei, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 10 lit. d^1)."

     15.      01221412  18 12>Articolul 18 se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "ART. 18

    (1)  Convocarea Comisiei, a Biroului Comisiei, a secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia sau a comisiilor zonale se face de către secretarii acestora.

    (2)  Ordinea de zi, conÅ£inând documentaÅ£ii depuse cu cel puÅ£in trei zile lucrătoare înainte de data ÅŸedinÅ£ei, este stabilită de către secretarul Comisiei sau al secÅ£iunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, după caz, ÅŸi este făcută publică prin afiÅŸare la sediul sau pe site-ul Ministerului ori al serviciului public deconcentrat, după caz.

    (3)  Pe ordinea de zi pot fi incluse, pentru a fi supuse analizei, ÅŸi documentaÅ£ii, în vederea consultării prealabile.

    (4)  Subiectele de pe ordinea de zi se analizează de către membrii Comisiei, ai Biroului Comisiei, ai secÅ£iunilor de specialitate ale sale sau de către cei ai comisiilor zonale ÅŸi, după caz, pe baza prezentării punctului de vedere al specialistului din cadrul Ministerului sau al serviciilor sale deconcentrate.

    (5)  FiÅŸele de vot sunt, în mod obligatoriu, completate, în partea introductivă, înainte de analiza în ÅŸedinţă, cu informaÅ£ii privind identificarea documentaÅ£iei ÅŸi a obiectivului la care aceasta se referă, regimul de protecÅ£ie, propunerile supuse analizei comisiei, punctele de vedere ale specialiÅŸtilor din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului sau din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului, cărora li sa repartizat lucrarea, potrivit modelului fiÅŸei de vot, sub semnătura acestora.

    (6)  Propunerile se consemnează de fiecare membru, în fiÅŸa de vot, al cărei conÅ£inut este prevăzut în anexele nr. 2 ÅŸi nr. 3, ÅŸi se anexează la procesul-verbal al ÅŸedinÅ£ei.

    (7)  Nu pot participa la dezbaterile Comisiei, ale secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale ÅŸi la vot persoanele care au contribuit direct sau indirect ori prin soÅ£ sau soÅ£ie ori prin rude de gradul I la pregătirea/elaborarea/verificarea documentaÅ£iei supuse analizei, precum ÅŸi persoanele fizice sau juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentaÅ£ii. Membrii comisiilor aflaÅ£i în situaÅ£ia descrisă la art. 9 alin. (5) părăsesc sala înaintea dezbaterii ÅŸi votului.

    (8)  Membrii aflaÅ£i în situaÅ£ia menÅ£ionată la alin. (7) menÅ£ionează în fiÅŸa de vot motivul pentru care nu pot participa la ÅŸedinÅ£a respectivă, acesta fiind menÅ£ionat ÅŸi în procesul-verbal de ÅŸedinţă, de către secretar.

    (9)  Pot participa la ÅŸedinÅ£ele Comisiei, ale secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale funcÅ£ionarii publici, angajaÅ£ii, colaboratorii din cadrul Ministerului/serviciului public deconcentrat care au ca atribuÅ£ie/obligaÅ£ie prezentarea documentaÅ£iei/subiectului cuprinse/cuprins pe ordinea de zi, precum ÅŸi specialiÅŸtii desemnaÅ£i în acest scop, de către Institutul NaÅ£ional al Patrimoniului.

    (10)  Persoanele interesate pot asista, în limita locurilor ÅŸi a mijloacelor tehnice disponibile, la prezentările ÅŸi dezbaterile din cadrul ÅŸedinÅ£elor Comisiei, ale secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale, în care se analizează, dezbat sau votează proiecte care se finanÅ£ează din fonduri publice, cu condiÅ£ia să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul comisiei respective, în care să precizeze datele personale de identificare, depusă cel târziu până la începutul ÅŸedinÅ£ei respective. Persoanele interesate care asistă la ÅŸedinţă nu au dreptul să intervină în cadrul discuÅ£iilor sau să înregistreze ÅŸedinÅ£a audio, foto, video ÅŸi sunt obligate să părăsească sala înainte de momentul votului.

    (11)  Se interzice participarea sau asistarea la ÅŸedinÅ£ele comisiilor a persoanelor care tulbură desfăşurarea ÅŸedinÅ£elor. Respectivele persoane vor părăsi sala de ÅŸedinţă la solicitarea preÅŸedintelui sau a secretarului Comisiei. Secretarul Comisiei, împreună cu personalul de pază al instituÅ£iei sau autorităţii, unde se desfăşoară ÅŸedinÅ£a, asigură o atmosferă de lucru calmă ÅŸi echilibrată.

    (12)  Prin excepÅ£ie de la prevederile alin. (10), presa poate înregistra audio, foto sau video ÅŸedinÅ£a, fără a asista la momentul votului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile de autor ÅŸi la datele cu caracter personal.

    (13)  Arhitectul-ÅŸef, membru al comisiei zonale, nu participă la votul privind documentaÅ£iile referitoare la imobile din judeÅ£ul în care acesta activează ca arhitect-ÅŸef ÅŸi pentru care urmează să semneze autorizaÅ£ia de construire sau de desfiinÅ£are.

    (14)  Persoanele interesate pot interveni în cadrul discuÅ£iilor, doar dacă preÅŸedintele le dă cuvântul ÅŸi cu încadrarea în timpul stabilit de acesta"

     16. La      01221412  21 28>articolul 21, alineatele (1) ÅŸi      01221412  21  3>(2) se modifică ÅŸi vor avea următorul cuprins:

    "ART. 21

    (1)  Secretarul alcătuieÅŸte ordinea de zi, întocmeÅŸte procesul-verbal, asigură semnarea listei de prezenţă de către toÅ£i membrii Comisiei prezenÅ£i la fiecare ÅŸedinţă ÅŸi colectează fiÅŸele de vot.

    (2)  Procesul-verbal al ÅŸedinÅ£ei cuprinde rezumatul dezbaterilor la fiecare subiect ÅŸi rezultatul votului."

    17.      01221412  22 12>Articolul 22 se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "ART. 22

    (1)  FiÅŸa de vot cuprinde propunerea de avizare formulată de comisia de specialitate, precum ÅŸi observaÅ£iile, recomandările ÅŸi/sau condiÅ£iile propuse, certificate prin semnătură olografă.

    (2)  FiÅŸa menÅ£ionată la alin. (1) se anexează la procesul-verbal al ÅŸedinÅ£ei.

    (3)  Procesul-verbal al ÅŸedinÅ£ei poate fi consultat de membrii comisiei ÅŸi ai comisiilor zonale, de funcÅ£ionarii compartimentului de specialitate din Minister ÅŸi de cei ai serviciilor sale deconcentrate ÅŸi este pus la dispoziÅ£ie conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor ÅŸi instituÅ£iilor abilitate prin lege.

    (4)  Prin excepÅ£ie de la prevederile alin. (1), fiÅŸa de vot este considerată validă dacă este semnată olograf ÅŸi transmisă, în fotocopie, prin mijloace electronice, în situaÅ£ia ÅŸedinÅ£elor desfăşurate conform prevederilor art. 17 alin. (6).

    (5)  FiÅŸa de vot utilizată în ÅŸedinÅ£ele organizate în condiÅ£iile menÅ£ionate la art. 17 alin. (6) este prevăzută în anexa nr. 3."

    18. La      01221412  28 28>articolul 28, alineatele (3) ÅŸi      01221412  28  3>(4) se modifică ÅŸi vor avea următorul cuprins:

    "(3)  În procesul-verbal se consemnează rezumatul dezbaterilor ÅŸi concluziile la fiecare subiect.

(4)  Concluzia dezbaterii, formulată de preÅŸedinte, aprobată prin vot de membrii Comisiei se consemnează în fiÅŸa de vot prevăzută în anexa nr. 2."

     19. La      01221412  30 30>articolul 30, alineatele (1^1) ÅŸi      01221412  30  5>(1^2) se modifică ÅŸi vor avea următorul cuprins:

    "(1^1) În situaÅ£iile în care propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/secÅ£iunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale fac necesare modificări sau completări ale documentaÅ£iei supuse avizării, care trebuie realizate până la emiterea avizului, propunerile se comunică de către Minister, prin compartimentul de specialitate, sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz, beneficiarului documentaÅ£iei.

(1^2) După realizarea modificărilor sau completărilor solicitate, Ministerul, respectiv serviciile publice deconcentrate emit avizul sau supun documentaţia completată unei noi analize a comisiei, după caz."

     20. La      01221412  33 28>articolul 33, alineatele (2) ÅŸi      01221412  33  3>(5) se modifică ÅŸi vor avea următorul cuprins:

    "(2)  ContestaÅ£iile depuse cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) sunt comunicate spre a fi analizate ÅŸi soluÅ£ionate Biroului Comisiei împreună cu documentaÅ£ia, punctul de vedere prevăzut la art. 29 alin.      01221412  33  3>(5) ÅŸi punctele de vedere ale funcÅ£ionarilor din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, cărora li s-a repartizat lucrarea.

    ................................................................................................

(5)  ContestaÅ£ia prevăzută la alin. (4) este transmisă Comisiei prin grija secretarului, în vederea analizării în plenul acesteia, cu respectarea termenului prevăzut mai sus, împreună cu documentaÅ£ia ÅŸi punctele de vedere ale funcÅ£ionarilor compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, cărora li s-a repartizat lucrarea."

     21. La      01221412  34 26>articolul 34 alineatul (1) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "ART. 34

    (1)  Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei, secÅ£iunilor ÅŸi comisiilor zonale, membrii acestora au dreptul la o indemnizaÅ£ie lunară, pentru fiecare dintre comisiile din care fac parte, care se stabileÅŸte prin ordin al ministrului culturii, precum ÅŸi la decontarea cheltuielilor de deplasare ÅŸi cazare, precum ÅŸi a altor cheltuieli efectuate în vederea participării la ÅŸedinÅ£e, pe baza documentelor justificative."

     22. La      01221412  34 27>articolul 34, alineatul (4) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "(4)  IndemnizaÅ£iile ÅŸi decontarea cheltuielilor de participare la ÅŸedinÅ£e se plătesc de către:

    a) Minister, pentru membrii de drept sau invitaÅ£ii Comisiei ÅŸi ai secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia, pe baza listei de prezenţă ÅŸi a documentelor contabile justificative;

    b) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului, care asigură secretariatul comisiilor zonale, pentru membrii comisiilor zonale menÅ£ionate la art. 7 alin. (4), inclusiv pentru preÅŸedinte, pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei zonale respective, pe baza listei de prezenţă ÅŸi a documentelor justificative."

     23. La      01221412  34 32>articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    "(5)  În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (4) lit. b), serviciile publice deconcentrate asigură plăţile pentru indemnizaÅ£ii ÅŸi cheltuieli de participare din venituri proprii."

     24.      01221413  14 17>După articolul 35 se introduce un articol nou, articolul 35^1 cu următorul cuprins:

    "ART. 35^1

    (1)  Comisia, Biroul, secÅ£iunile de specialitate ale acesteia ÅŸi comisiile zonale au obligaÅ£ia să elaboreze un raport de activitate, la încheierea fiecărui an de activitate, precum ÅŸi la încetarea mandatului, care să conÅ£ină prezentarea activităţii, precum ÅŸi propuneri ÅŸi observaÅ£ii pentru îmbunătăţirea funcÅ£ionării comisiilor, acesta urmând a se publica în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice ÅŸi pe pagina de internet a Ministerului Culturii.

    (2)  Secretariatele sprijină comisiile în vederea întocmirii rapoartelor de activitate menÅ£ionate la alin. (1).

    (3)  Lista avizelor se publică trimestrial, pe pagina de internet a Ministerului Culturii ÅŸi a serviciilor publice deconcentrate."

     25. La      01221414   0 81>anexa nr. 1 „DeclaraÅ£ia privind confidenÅ£ialitatea ÅŸi imparÅ£ialitatea“, litera a) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:

    "a) pe durata mandatului, în calitate de membru sau invitat, nu voi asista la dezbaterile ÅŸi la votul Comisiei, referitor la documentaÅ£ii la a căror pregătire/elaborare/verificare am participat sau particip ÅŸi care sunt supuse analizării ÅŸi avizării sau la a căror pregătire/elaborare/verificare au participat/ participă soÅ£ul sau soÅ£ia, rudele de gradul I, precum ÅŸi în cazul în care aÅŸ avea o relaÅ£ie contractuală cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentaÅ£ii;"

    26.      01221414   2 38>Anexa nr. 2 „FiÅŸa de vot - exemplul A“ se modifică ÅŸi se înlocuieÅŸte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    27.      01221414   3 38>Anexa nr. 3 „FiÅŸa de vot - exemplul B“ se modifică ÅŸi se înlocuieÅŸte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

     ART. II

    DocumentaÅ£iile care nu au finalizat procesul de analizare/avizare în cadrul comisiilor zonale a căror competenţă teritorială a fost modificată prin efectul prevederilor art. I pct. 3 vor fi trimise, spre analizare, comisiei zonale competente, prin grija secretarului comisiei zonale, care va asigura înÅŸtiinÅ£area beneficiarului/solicitantului.

     ART. III

    În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai târziu de prima ÅŸedinţă a comisiilor din care fac parte, membrii Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice, ai Biroului ÅŸi ai secÅ£iunilor de specialitate ÅŸi ai comisiilor zonale au obligaÅ£ia să depună DeclaraÅ£ia privind confidenÅ£ialitatea ÅŸi imparÅ£ialitatea, modificată potrivit art. I pct. 25.

     ART. IV

    Modificarea structurii ÅŸi componenÅ£ei comisiilor zonale a căror competenţă teritorială a fost modificată prin efectul prevederilor art. I pct. 3 se va realiza fără a afecta mandatul aflat în curs al membrilor numiÅ£i ÅŸi cu respectarea condiÅ£iilor prevăzute la      01221412   7 16>art. 7 alin. (1),      01221412   7  3>(3) ÅŸi      01221412   7 20>(5) din Regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin   2173 521411   0 43>Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

    ART. V

    În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al ministrului culturii se vor desemna supleanÅ£ii secretarilor prevăzuÅ£i la art. I pct. 1 ÅŸi 4.

     ART. VI

    DirecÅ£ia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii ÅŸi serviciile publice deconcentrate ale acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

     ART. VII

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     p. Ministrul culturii,

                    Camelia Veronica Marcu,

                    secretar general

     BucureÅŸti, 7 decembrie 2020.

    Nr. 3.450.

  

 

ANEXA 1

 

    (Anexa nr. 2 la      01221411   0 10>regulament)

    FIÅžA DE VOT

    - exemplul A -

    FiÅŸa de vot nr. ....^1

    Anexa la procesul-verbal al ÅŸedinÅ£ei^2 .............................. din data de ....................

    Nr. înregistrare^3: ..........................................

    Obiectivul^4: .................................................

    Regim de protecÅ£ie^5: ......................................

    Adresa: .......................................................

    Faza^6: .......................................................

    Proiectant/elaborator: ....................................

    Beneficiar: ...................................................

    Se propune^7: ...............................................

    Punct de vedere^8: ..........................................

    Specialist DJC/DCMB/MC^9 .................................

    Semnătură: ..................................................

    DA = Propunerea comisiei formulată de preÅŸedinte (supusă la vot membrilor comisiei, pentru care s-a constatat întrunirea numărului de voturi necesar luării unei decizii) - aviz favorabil/respingere; condiÅ£ii/recomandări, după caz:

    .................................................................................

     NU = opinii separate motivate ale membrilor comisiei

    Vot nominal cu privire la propunerea comisiei

 

*T*

 â”Œâ”€â”€â”€â”€â”¬â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”¬â”€â”€â”€â”€â”€â”¬â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”¬â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”

│Nr. │                                    │Vot  │ObservaÅ£ii│         │

│crt.│Numele ÅŸi prenumele                 ├──┬──┤/MotivaÅ£ie│Semnătura│

│    │                                    │Da│Nu│          │         │

├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼─────────┤

│0   │1                                   │2 │3 │4         │5        │

├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼─────────┤

│1.  │PreÅŸedinte                          │  │  │          │         │

├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼─────────┤

│2.  │Membru                              │  │  │          │         │

├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼─────────┤

│3.  │Membru                              │  │  │          │         │

├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼─────────┤

│4.  │Membru                              │  │  │          │         │

├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼─────────┤

│... │....................................│  │  │          │         │

├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼─────────┤

│    │                                    │  │  │          │         │

└────┴────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴─────────┘

*ST*

     PreÅŸedinte de ÅŸedinţă,

    ...........................................

    (numele, prenumele ÅŸi semnătura)

    Secretar,

    ...........................................

    (numele, prenumele ÅŸi semnătura)

    ^1 Se trece numărul subiectului de pe ordinea de zi.

    ^2 Se precizează comisia/structura comisiei: plenul Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice (CNMI), secÅ£iune de specialitate a CNMI, Birou CNMI comisie zonală a monumentelor istorice (CZMI).

    ^3 Nr. de înregistrare al documentaÅ£iei ÅŸi instituÅ£ia Ia care a fost înregistrată.

    ^4 Imobilul la care se referă documentaÅ£ia.

    ^5 Regimul de protecÅ£ie/Codul din Lista monumentelor istorice/Codul din Repertoriul arheologic din România.

    ^6 Faza de proiectare.

    ^7 Prezentarea succintă a intervenÅ£iilor supuse avizării ÅŸi alte aspecte relevante.

    ^8 Exprimat de DJC/DCMB, CZMI, altă secÅ£iune a CNMI, specialist MC.

    ^9 Numele specialistului direcÅ£iei judeÅ£ene pentru cultură (DJC), respectiv a municipiului BucureÅŸti (DCMB) sau al ministrului culturii care a analizat documentaÅ£ia ÅŸi a furnizat informaÅ£ia de la notele 3-8.

 

    ANEXA 2

 

    (Anexa nr. 3 la      01221411   0 10>regulament)

    FIÅžA DE VOT

    - exemplul B -

    FiÅŸa de vot nr. .......

   *T*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Anexa la procesul-verbal al ÅŸedinÅ£ei^1 ............. desfăşurată în baza                                    │

│prevederilor art. 17 alin. 6 din Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a                              │

│Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice, în data de .................                                    │

├──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│      │Subiecte^2                            │ObservaÅ£ii^3                  │Propunerea membrului comisiei  │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1.    │......................................│............................. │...............................│

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2.    │......................................│..............................│...............................│

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3.    │......................................│............................. │...............................│

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│......│......................................│............................. │...............................│

└──────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

*ST*

 

    ^1 Se precizează Comisia/structura: plenul Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice (CNMI), secÅ£iune de specialitate a CNMI, Birou CNMI, comisie zonală a monumentelor istorice.

    ^2 Se trece nr. de înregistrare al documentaÅ£iei ÅŸi instituÅ£ia Ia care a fost înregistrată ÅŸi denumirea documentaÅ£iei, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă ÅŸi a fazei de proiectare.

    ^3 Se trece regimul de protecÅ£ie/Codul din Lista monumentelor istorice/Codul din Repertoriul arheologic din România; prezentarea succintă a aspectelor relevante referitoare la documentaÅ£ie; punctul de vedere, numele specialistului direcÅ£iei judeÅ£ene pentru cultură, respectiv a municipiului BucureÅŸti sau al ministrului culturii care a analizat documentaÅ£ia ÅŸi a furnizat informaÅ£ia.

 

România
Ministerul Culturii

ORDIN pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013


În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) ÅŸi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) ÅŸi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Ministerului Culturii, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,

Ministrul culturii emite următorul ordin:


Art. 1.
Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a Comisiei NaÅ£ionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 15 aprilie 2013, se modifică, după cum urmează:

1.    Alineatul (4) al articolului 7 se modifică È™i va avea următorul cuprins:

”(4)Comisiile zonale ÅŸi teritoriul de competenţă a fiecărei comisii sunt următoarele:
a)Comisia Zonală 1, cu sediul la Bucureşti, cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu;
b)Comisia Zonală 2, cu sediul la Braşov, cuprinde judeţele Harghita, Braşov şi Covasna;
c)Comisia Zonală 3, cu sediul la Cluj, cuprinde judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud;
d)Comisia Zonală 4, cu sediul la Constanţa, cuprinde judeţele Constanţa și Tulcea;
e)Comisia Zonală 5, cu sediul la laşi, cuprinde judeţele laşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi Bacău;
f)Comisia Zonală 6, cu sediul la Oradea, cuprinde judeţele Maramureș, Bihor şi Satu Mare;
g)Comisia Zonală 7, cu sediul la Suceava, cuprinde judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ;
h)Comisia Zonală 8, cu sediul la PloieÅŸti, cuprinde judeÅ£ele Prahova, ArgeÅŸ, Teleorman, DâmboviÈ›a;
i)Comisia Zonală 9, cu sediul la Sibiu, cuprinde judeÅ£ele Alba, Sibiu, MureÅŸ; 
j) Comisia Zonală 10, cu sediul la Slobozia, cuprinde judeţele Călărași, Ialomița, Brăila şi Buzău,
k)Comisia Zonală 11, cu sediul la Târgu Jiu, cuprinde judeÅ£ele Dolj, Gorj, MehedinÅ£i, Vâlcea ÅŸi Olt;
l)Comisia Zonală 12, cu sediul la TimiÅŸoara, cuprinde judeÅ£ele TimiÅŸ, Arad, Hunedoara ÅŸi CaraÅŸ-Severin. ”


2. Alineatul (5) al articolului 9, se modifică  È™i va avea următorul cuprins:
”(5)Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii Comisiei, membrii secÅ£iunilor de specialitate ale acesteia È™i cei ai comisiilor zonale nu pot participa la È™edinÈ›ele în cadrul cărora sunt supuse analizării, avizării documentaÈ›ii la a căror pregătire ÅŸi/sau elaborare au participat.

3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 32 se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Ministrul culturii poate dispune reanalizarea unei documentaÅ£ii de către secÅ£iunile de specialitate.
(2) În cazul în care secÈ›iunea îÈ™i menÈ›ine propunerea iniÈ›ială, ministrul poate decide reanalizarea de către secÈ›iune sau  trimiterea documentaÈ›iei plenului Comisiei ori Biroului Comisiei, după caz.”
4. ANEXA nr. 1: DECLARAÅ¢IE privind confidenÅ£ialitatea ÅŸi imparÅ£ialitatea  se modifică È™i se înlocuieÈ™te cu anexa la prezentul ordin.

Art.  2
(1) DirecÅ£ia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ÅŸi direcÅ£iile judeÅ£ene pentru cultură, respectiv a municipiului BucureÅŸti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) DocumentaÈ›iile care nu au finalizat procesul de analizare/avizare în cadrul comisiilor zonale ale căror competență teritorială a fost modificată prin efectul prezentului ordin, vor fi trimise, spre analizare, comisiei zonale competente, prin grija secretarului comisiei zonale, care va asigura înÈ™tiinÈ›area beneficiarului/solicitantului.
Art.  3
Prezentul ordin se  publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
       
KELEMEN HUNOR,
VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL CULTURII

 

ORDIN nr. 2.173 din 28 martie 2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice
EMITENT:     MINISTERUL CULTURII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013
Data intrarii in vigoare : 15 aprilie 2013    In conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) si ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) si ale art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul culturii emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Directia patrimoniu cultural, Directia buget, finante, contabilitate din cadrul Ministerului Culturii si directiile judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.

                              Ministrul culturii,
                            Daniel-Constantin Barbu

    Bucuresti, 28 martie 2013.
    Nr. 2.173.


    ANEXA

                                   REGULAMENT
               de organizare si functionare a Comisiei Nationale
                            a Monumentelor Istorice

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileste modul de organizare si de functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor istorice, precum si a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, potrivit legii.
    (2) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, denumita in continuare Comisia, este, potrivit legii, organism stiintific de specialitate, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul protejarii monumentelor istorice, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii, denumit in continuare Ministerul.
    (3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice, denumite in continuare comisii zonale, functioneaza ca organisme stiintifice de specialitate descentralizate ale Comisiei, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    ART. 2
    Comisia propune avizarea metodologiilor, normativelor si masurilor tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si strategiile in domeniu.
    ART. 3
    Independenta opiniilor stiintifice si tehnice ale membrilor Comisiei exprimate in cadrul sedintelor acesteia este garantata, potrivit legii.

    CAP. II
    Componenta si organizarea Comisiei

    ART. 4
    (1) Comisia este formata din 21 de membri, personalitati, specialisti si experti atestati din domeniul protejarii monumentelor istorice, numiti prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii, pentru un mandat de 2 ani.
    (2) Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al ministrului culturii la propunerea:
    a) Academiei Romane - 2 membri;
    b) Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - un membru;
    c) Ministerului Educatiei Nationale - 2 membri;
    d) organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice - un membru;
    e) Ministerului Culturii - 15 membri, dintre care 8 propusi de comisiile zonale.
    (3) Comisia isi poate alege ca membri de onoare specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul cercetarii si protejarii monumentelor istorice; acestia sunt propusi de presedinte si sunt validati cu votul majoritatii simple a Comisiei.
    (4) Comisia este condusa de un presedinte si 4 vicepresedinti. Presedintele Comisiei este numit prin ordin al  ministrului culturii si reprezinta Comisia pe plan national si international.
    (5) Secretarul Comisiei este seful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului. Prin ordin al ministrului culturii se va desemna si un supleant al secretarului Comisiei, din compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, care va indeplini atributiile secretarului atunci cand acesta nu poate participa la lucrarile Comisiei.
    ART. 5
    (1) Comisia isi desfasoara activitatea prin lucrari in plen, in cadrul Biroului Comisiei, si pe sectiuni de specialitate.
    (2) Biroul Comisiei este constituit din presedinte impreuna cu vicepresedintii si secretarul Comisiei.
    ART. 6
    (1) Comisia se constituie din 4 sectiuni, pe domenii, conduse fiecare de catre un presedinte ales din randul membrilor acestora pentru un mandat de 2 ani. Presedintii de sectiuni devin vicepresedinti ai Comisiei.
    (2) Sectiunile de specialitate ale Comisiei sunt:
    a) Sectiunea de evidenta;
    b) Sectiunea tehnica de arhitectura si inginerie;
    c) Sectiunea de urbanism si zone protejate.
    d) Sectiunea de componente artistice.
    (3) Secretarii sectiunilor de specialitate sunt numiti prin ordin al ministrului culturii dintre specialistii compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului.
    (4) Sectiunile de specialitate ale Comisiei sunt formate din cate 9 membri, specialisti din domeniile de competenta ale sectiunii, numiti prin ordin al ministrului culturii.
    (5) O parte dintre membrii sectiunilor de specialitate ale Comisiei sunt membri ai Comisiei, restul fiind personalitati sau experti/specialisti atestati in domeniul de competenta a sectiunii.

    CAP. III
    Componenta si organizarea comisiilor zonale

    ART. 7
    (1) Comisiile zonale sunt compuse fiecare dintr-un numar de 9 membri; presedintii acestora sunt membri ai Comisiei.
    (2) Componenta comisiilor zonale se aproba prin ordin al ministrului culturii, la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului.
    (3) Din componenta comisiilor zonale fac parte arhitectii-sefi ai judetelor, respectiv arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, precum si personalitati sau specialisti si experti atestati in domeniu.
    (4) Comisiile zonale si teritoriul de competenta a fiecarei comisii sunt urmatoarele:
    a) Comisia Zonala 1, cu sediul la Bucuresti, cuprinde municipiul Bucuresti si judetul Ilfov;
    b) Comisia Zonala 2, cu sediul la Brasov, cuprinde judetele Harghita, Brasov si Covasna;
    c) Comisia Zonala 3, cu sediul la Cluj, cuprinde judetele Maramures, Cluj, Salaj si Bistrita-Nasaud;
    d) Comisia Zonala 4, cu sediul la Constanta, cuprinde judetele Constanta si Tulcea;
    e) Comisia Zonala 5, cu sediul la Iasi, cuprinde judetele Iasi, Vaslui, Galati, Vrancea si Bacau;
    f) Comisia Zonala 6, cu sediul la Oradea, cuprinde judetele Arad, Bihor si Satu Mare;
    g) Comisia Zonala 7, cu sediul la Suceava, cuprinde judetele Suceava, Botosani si Neamt;
    h) Comisia Zonala 8, cu sediul la Ploiesti, cuprinde judetele Prahova, Dambovita, Arges, Teleorman si Giurgiu;
    i) Comisia Zonala 9, cu sediul la Sibiu, cuprinde judetele Alba, Sibiu, Mures si Hunedoara;
    j) Comisia Zonala 10, cu sediul la Slobozia, cuprinde judetele Buzau, Braila, Ialomita si Calarasi;
    k) Comisia Zonala 11, cu sediul la Targu Jiu, cuprinde judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea si Olt;
    l) Comisia Zonala 12, cu sediul la Timisoara, cuprinde judetele Timis si Caras-Severin.
    ART. 8
    Fiecare comisie zonala are ca secretar, numit prin ordin al ministrului culturii, directorul executiv al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti, in care isi are sediul comisia zonala.

    CAP. IV
    Mandatul membrilor

    ART. 9
    (1) Calitatea de membru al Comisiei, al sectiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale se dobandeste in baza numirii prin ordin al ministrului culturii.
    (2) Membrii Comisiei, membrii sectiunilor de specialitate ale acesteia si cei ai comisiilor zonale au obligatia pastrarii confidentialitatii pe toata durata mandatului si dupa incetarea acestuia, cu privire la date si/sau informatii cu caracter personal ori care intra sub incidenta protectiei legale in temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, de care au luat cunostinta in timpul exercitarii mandatului, cu exceptia datelor si documentelor care, potrivit legii, constituie informatie de interes public.
    (3) Obligatia de confidentialitate incumba si secretarilor Comisiei, ai sectiunilor de specialitate si ai comisiilor zonale.
    (4) Membrii Comisiei, membrii sectiunilor de specialitate ale acesteia si cei ai comisiilor zonale au obligatia exercitarii mandatului cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) respectarea si aplicarea corecta a legii;
    b) prioritatea interesului public;
    c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor prin aplicarea aceluiasi regim juridic in situatii identice sau similare;
    d) profesionalismul, prin indeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
    e) impartialitatea si independenta, care obliga la o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura in exercitarea mandatului;
    f) integritatea morala.
    (5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitarii mandatului, membrii Comisiei, membrii sectiunilor de specialitate ale acesteia sau cei ai comisiilor zonale nu pot desfasura activitati profesionale de pregatire si/sau elaborare a documentatiilor supuse avizarii Comisiei, sectiunilor de specialitate ale acesteia si comisiilor zonale din care acestia fac parte.
    (6) In scopul cunoasterii si asumarii angajamentelor prevazute la alin. (2), (4) si (5), membrii Comisiei, membrii sectiunilor de specialitate ale acesteia si cei ai comisiilor zonale semneaza, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la numire, dar nu mai tarziu de prima sedinta, declaratia privind confidentialitatea si impartialitatea, potrivit modelului cuprins in anexa nr. 1.
    (7) Nedepunerea declaratiei prevazute la alin. (6) atrage revocarea mandatului de membru al Comisiei, respectiv al sectiunii de specialitate sau al comisiei zonale.
    ART. 10
    (1) Calitatea de membru al Comisiei, al sectiunilor de specialitate ale acesteia sau al comisiilor zonale inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) incheierea valabilitatii mandatului;
    b) incalcarea prevederilor legale si a prezentului regulament;
    c) constatarea nerespectarii angajamentelor cuprinse in declaratia privind confidentialitatea si impartialitatea;
    d) absente la 3 sedinte consecutive sau 4 absente pe an;
    e) prin renuntarea din proprie initiativa la mandat, comunicata in scris ministrului culturii;
    f) retragerea motivata a mandatului membrului de catre institutia care l-a desemnat;
    g) deces;
    h) la propunerea motivata a presedintelui si/sau a secretarului Comisiei, sectiunii de specialitate a acesteia sau comisiei zonale, dupa caz, comunicata in scris ministrului culturii si institutiei care a desemnat membrul;
    i) in cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la art. 9 alin. (6);
    j) cand in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile este condamnat pentru una din faptele prevazute si sanctionate in legatura cu exercitarea profesiei;
    k) alte situatii prevazute de lege.
    (2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta secretarului Comisiei, secretarilor sectiunilor de specialitate ale Comisiei, respectiv a secretarilor comisiilor zonale, situatiile astfel constatate urmand a fi aduse la cunostinta ministrului culturii.
    (3) Semnalarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) poate fi facuta in scris ministrului culturii de catre membrii sau de catre secretarii comisiilor sau ai sectiunilor de specialitate, precum si de catre orice persoana fizica si juridica interesata.
    ART. 11
    In cazul in care unul dintre membrii Comisiei sau, dupa caz, ai sectiunilor de specialitate ale acesteia, precum si ai comisiilor zonale pierde aceasta calitate, in locul acestuia va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii, pentru perioada ramasa din respectivul mandat, la propunerea institutiei care a desemnat membrul al carui mandat a incetat.

    CAP. V
    Atributiile Comisiei

    ART. 12
    Comisia are urmatoarele atributii:
    a) propune aprobarea strategiei nationale privind protejarea monumentelor istorice, elaborata de Institutul National al Patrimoniului;
    b) formuleaza prioritatile privind lucrarile si masurile necesare pentru asigurarea protejarii monumentelor istorice, indiferent de situatia lor juridica si de sursa de finantare;
    c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii, a metodologiilor, normelor, normativelor si reglementarilor din domeniul protejarii monumentelor istorice, elaborate de specialisti din Minister sau de institutiile specializate din subordinea acestuia;
    d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea si schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;
    e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;
    f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea "Zone construite protejate";
    g) propune avizarea pentru sectiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;
    h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate in grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate in grupa A ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului sau din planurile urbanistice generale, precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate in grupa A;
    i) propune avizul pentru studiile de fundamentare si sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale si din planurile urbanistice zonale, precum si pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate in grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate in grupa A;

    j) propune avizul pentru documentatiile privind interventiile asupra monumentelor istorice sau inscriptionarea monumentelor istorice, avand la baza texte avizate de organisme ori institutii stiintifice de specialitate;
    k) propune avizul pentru interventii asupra imobilelor situate in zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare;
    l) propune monumente istorice pentru a fi incluse in Lista patrimoniului cultural si natural mondial, precum si in Lista patrimoniului mondial in pericol, elaborate de UNESCO;
    m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici si tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, in baza documentatiilor de specialitate;
    n) analizeaza documentatiile de specialitate sau partile de documentatii ce privesc restaurarea componentelor artistice;
    o) propune programe de pregatire a specialistilor, precum si planuri-cadru de invatamant, de formare si specializare in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    p) formuleaza propuneri privind proiecte de hotarari ale Guvernului pentru acordarea statutului de oras istoric sau de sat istoric;
    q) in baza criteriilor si conditiilor prevazute de normele metodologice specifice si tinand seama de referatele de oportunitate privind finantarea sau cofinantarea lucrarilor de protejare ori de interventie asupra monumentelor istorice, intocmite de directiile pentru cultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, selectioneaza cererile pentru care se acorda contributie financiara din partea Ministerului, in vederea realizarii lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna;
    r) formuleaza prioritatile lucrarilor de protejare sau de interventie asupra monumentelor istorice, fundamenteaza sumele necesare ce urmeaza sa fie alocate in acest scop din bugetul Ministerului si le propune spre aprobare, prin ordin, ministrului culturii, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.430/2003;
    s) avizeaza Lista monumentelor istorice, intocmita de Institutul National al Patrimoniului;
    s) aproba sigla monumentelor istorice;
    t) analizeaza contestatiile cu privire la clasare sau declasare, potrivit legii.

    CAP. VI
    Atributiile sectiunilor de specialitate ale Comisiei

    ART. 13
    Sectiunile de specialitate indeplinesc atributiile Comisiei cu privire la analizarea documentatiilor de specialitate, in limita domeniului de competenta a fiecarei sectiuni de specialitate, dupa cum urmeaza:
    a) analizeaza si propun avize pentru documentatiile inscrise pe ordinea de zi a sedintelor, in limita competentelor de specialitate ale fiecarei sectiuni de specialitate;
    b) propun analizarea in plenul Comisiei a documentatiilor cu grad mare de complexitate/dificultate, a celor care necesita analiza in cadrul mai multor sectiuni de specialitate sau in situatia in care nu s-a putut formula o propunere de aviz a sectiunii de specialitate;
    c) formuleaza propunerile de clasare, declasare, neclasare sau nedeclasare si schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, care sunt confirmate in plenul Comisiei;
    d) analizeaza si fac propuneri privind solutionarea altor probleme ce le-au fost transmise sau le-au fost prezentate spre analiza de catre compartimentul de specialitate din Minister.

    CAP. VII
    Atributiile Biroului Comisiei

    ART. 14
    Biroul Comisiei analizeaza contestatiile cu privire la avize sau alte categorii de documente, cu exceptia contestatiilor care privesc clasarea/declasarea, care, potrivit legii si prezentului regulament, sunt de competenta plenului Comisiei.

    CAP. VIII
    Atributiile comisiilor zonale

    ART. 15
    (1) Comisiile zonale au urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza si propun elementele specifice strategiei zonale sau pentru zona lor de competenta privind protejarea monumentelor istorice;
    b) formuleaza prioritatile pentru protejarea monumentelor istorice in plan zonal, in vederea evaluarii si asigurarii fondurilor necesare;
    c) analizeaza si propun Comisiei clasarea sau declasarea monumentelor istorice din zona lor de competenta in grupa A sau B, dupa caz;
    d) propun avizul privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea si reglementarea construirii in zonele de protectie a monumentelor istorice clasate in grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate in grupa B;
    e)propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localitatilor care cuprind monumente istorice clasate in grupa B;
    f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu si a proiectelor de executie in zonele de protectie a monumentelor istorice din grupa A si in zonele protejate cu monumente istorice clasate in grupa A, pentru care exista reglementari avizate de Minister;
    g) propun avizul pentru inscriptionarea monumentelor istorice, avand la baza texte avizate de organisme sau institutii stiintifice de specialitate, pentru monumentele istorice aflate in raza teritoriala de competenta;
    h) propun avizul privind documentatiile tehnice care cuprind lucrari de cercetare, investigatii, expertize tehnice, proiecte tehnice si detalii de executie pentru monumentele istorice clasate in grupa B;
    i) propun avizul privind documentatiile pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la monumentele istorice clasate in grupa A, care nu aduc modificari de arhitectura ori ale componentelor artistice, in conditiile in care lucrarile se executa cu materiale si tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric;
    j) comunica autoritatilor administratiei publice locale, prin intermediul serviciilor deconcentrate ale Ministerului, prioritatile de finantare si/sau de cofinantare, dupa caz, a lucrarilor de protejare a monumentelor istorice clasate, indiferent de grupa de clasare;
    k) acorda gratuit consultanta de specialitate serviciilor deconcentrate ale Ministerului, la solicitarea acestora.
    (2) Nu fac obiectul analizarii in sedintele comisiilor zonale documentatiile sau partile de documentatii ce privesc restaurarea componentelor artistice, indiferent de grupa de clasare, acestea fiind inaintate de serviciile publice deconcentrate spre analiza si avizare la Minister pentru a fi examinate de Comisie.

    CAP. IX
    Functionarea Comisiei, a sectiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei si a comisiilor zonale

    ART. 16
    (1) Deciziile Comisiei, ale sectiunilor, ale Biroului Comisiei, precum si ale comisiilor zonale se iau de regula cu majoritatea simpla a voturilor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. In caz de balotaj, votul presedintelui de sedinta este hotarator.
    (2) Cvorumul de sedinta este intrunit in conditiile prezentei a cel putin jumatate plus unu dintre membri.
    ART. 17
    (1) Comisia, Biroul Comisiei si sectiunile de specialitate lucreaza in sedinte ordinare si extraordinare.
    (2) Sedintele au loc, de regula, dupa cum urmeaza: pentru comisiile zonale, una sau doua sedinte, dupa caz, in prima ori a doua saptamana din luna; pentru sectiunile de specialitate, in a treia saptamana din luna; pentru Biroul si plenul Comisiei, in ultima saptamana din luna.
    (3) Sedintele Comisiei, ale Biroului Comisiei, sectiunilor de specialitate, precum si ale comisiilor zonale sunt conduse de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte ori de un presedinte de sedinta ales dintre membrii prezenti, situatie care se consemneaza in procesul-verbal.
    (4) Participarea la sedinte a membrilor Comisiei este obligatorie. Absentele motivate sau nemotivate se consemneaza de catre secretar in procesul-verbal.
    (5) In situatii exceptionale, ministrul culturii poate convoca, in sedinta extraordinara, Comisia, Biroul Comisiei sau sectiunile de specialitate ale Comisiei.
    ART. 18
    (1) Convocarea Comisiei, a Biroului Comisiei, a sectiunilor de specialitate ale acesteia sau a comisiilor zonale se face de catre secretarii acestora.
    (2) Ordinea de zi, stabilita de catre secretarul Comisiei sau al sectiunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, dupa caz, este facuta publica prin afisare la sediul sau pe siteul Ministerului ori al serviciului public deconcentrat, dupa caz.
    (3) Pe ordinea de zi pot fi incluse pentru a fi supuse analizei si documentatii, in vederea consultarii prealabile.
    (4) Subiectele de pe ordinea de zi se analizeaza de catre membrii Comisiei, ai Biroului Comisiei, ai sectiunilor de specialitate ale sale sau de catre cei ai comisiilor zonale si, dupa caz, pe baza prezentarii punctului de vedere al specialistului din cadrul Ministerului sau al serviciilor sale deconcentrate.
    (5) Secretarii intocmesc lista de prezenta si procesul-verbal al sedintei, la care anexeaza fisele propunerilor de avizare si fisele de vot, dupa caz.
    (6) Propunerile de avizare se consemneaza de fiecare membru in fisa propunerii de avizare (anexa nr. 2) si se anexeaza la procesul-verbal al sedintei.
    (7) Fisa de vot (anexa nr. 3) se utilizeaza si se completeaza in cazul analizarii situatiilor referitoare la evidenta si inventarierea monumentelor istorice sau cu privire la alte probleme supuse analizei, care nu necesita avizare, si se anexeaza la procesul-verbal al sedintei.
    (8) Nu pot participa la sedintele Comisiei, ale sectiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale functionarii publici, angajatii, colaboratorii din cadrul Ministerului/serviciului public deconcentrat care au contribuit direct ori indirect, prin sot/sotie, rude de gradul I, la proiectarea, la realizarea documentatiei specifice sau la avizarea acesteia in etape anterioare, precum si in cazul in care au relatii cu caracter patrimonial cu persoanele fizice ori juridice ce au calitatea de beneficiar.
    (9) Pot participa la sedintele Comisiei, ale sectiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale functionarii publici, angajatii, colaboratorii din cadrul Ministerului/serviciului public deconcentrat care au ca atributie/obligatie prezentarea documentatiei/subiectului cuprinse/cuprins pe ordinea de zi.
    ART. 19
    (1) La sedintele Comisiei, ale sectiunilor de specialitate, precum si ale comisiilor zonale participa, de regula, pentru a-si sustine proiectele supuse analizei, proiectantii elaboratori ai documentatiilor, cu delegarea acestora de catre beneficiar.
    (2) Dupa sustinerea documentatiilor, proiectantii nu pot participa la deliberarile din cadrul sedintelor.
    (3) Membrii invitati, secretarii si specialistii din cadrul Ministerului sau al serviciilor deconcentrate ale Ministerului nu au drept de vot.
    ART. 20
    Dezbaterile din cadrul sedintelor Comisiei, Biroului Comisiei, ale sectiunilor de specialitate, precum si ale comisiilor zonale se consemneaza in documentele sedintelor, respectiv procesul-verbal, fisele propunerilor de avizare si fisele de vot, dupa caz.
    ART. 21
    (1) Secretarul alcatuieste ordinea de zi, scrie procesul-verbal si asigura semnarea listei de prezenta de catre toti membrii Comisiei prezenti la fiecare sedinta.
    (2) Procesul-verbal al sedintei cuprinde rezumatul discutiilor la fiecare subiect si rezultatul votului.
    (3) Procesul-verbal se inregistreaza la compartimentul de specialitate din Minister sau, dupa caz, din serviciul public deconcentrat.
    (4) Documentatiile avizate vor fi monitorizate, operate in baza de date gestionata de compartimentul de specialitate din Minister sau de cel de la serviciul public deconcentrat, dupa caz.
    ART. 22
    (1) Fisa propunerii de avizare, intocmita conform anexei nr. 2, cuprinde propunerea de avizare formulata de membrul Comisiei, precum si observatiile si/sau conditiile propuse, certificate de semnatura sa olografa.
    (2) Fisa propunerii de avizare, precum si observatiile si/sau conditiile propuse si fisa de vot, intocmita conform anexei nr. 3, pentru celelalte probleme supuse analizei, pentru evidenta si inventarierea monumentelor istorice, se anexeaza la procesul-verbal.
    (3) Procesul-verbal al sedintei poate fi consultat de membrii comisiei si ai comisiilor zonale, de functionarii compartimentului de specialitate din Minister si de cei ai serviciilor sale deconcentrate si este pus la dispozitie conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor si institutiilor abilitate prin lege.
    ART. 23
    (1) Subiectele/Documentatiile analizate in plenul Comisiei, in cadrul Biroului Comisiei, in sectiunile de specialitate ale acesteia, precum si in cadrul comisiilor zonale sunt de natura stiintifica, tehnica, de specialitate, doctrinara, metodologica.
    (2) Comisia/Biroul Comisiei/Sectiunile de specialitate/ Comisiile zonale fundamenteaza din punct de vedere stiintific, tehnic si de specialitate deciziile administrative ale Ministerului/serviciului public deconcentrat.
    (3) Propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/sectiunilor de specialitate/comisiilor zonale, care sunt insusite de compartimentul de specialitate al Ministerului, respectiv de serviciile deconcentrate ale Ministerului se concretizeaza in elaborarea avizului.
    ART. 24
    Presedintele Comisiei are urmatoarele atributii:
    a) conduce activitatea Comisiei;
    b) conduce sedintele ordinare si extraordinare ale Comisiei;
    c) reprezinta Comisia in raport cu Ministerul;
    d) reprezinta Comisia pe plan national si international;
    e) elaboreaza concluziile Comisiei pentru fiecare subiect supus dezbaterii.
    ART. 25
    Secretarul Comisiei este seful structurii de specialitate din cadrul Ministerului si are urmatoarele responsabilitati:
    a) convoaca Comisia;
    b) tine evidenta activitatii Comisiei si intocmeste procesele-verbale ale sedintelor acesteia;
    c) intocmeste ordinea de zi si o face publica la sediul si/sau pe site-ul institutiei;
    d) constata si semnaleaza situatiile de incetare a mandatului membrilor, precum si situatiile prevazute la art. 9 alin. (2) si (3) si art. 18 alin. (8);
    e) gestioneaza documentele si corespondenta adresate Comisiei;
    f) gestioneaza si tine evidenta declaratiilor de impartialitate;
    g) aproba graficul sedintelor ordinare ale Comisiei si convoaca proiectantii pentru a sustine documentatiile depuse in vederea avizarii;
    h) intocmeste si inainteaza conducerii Ministerului propunerile de avize/proiecte de acte administrative;
    i) semneaza avizele sau, dupa caz, corespondenta aferenta;
    j) asigura transmiterea contestatiilor catre Comisie;
    k) propune Comisiei documentatiile complete spre analiza;
    l) inregistreaza avizele in registrul special de evidenta a avizelor Comisiei;
    m) supune avizarii documentatiile refacute potrivit recomandarilor Comisiei;
    n) examineaza documentatiile depuse si, in cazul in care acestea nu sunt complete, solicita beneficiarului completarea acestora. De asemenea, prezinta documentatiile in cadrul sedintelor Comisiei, daca este cazul.
    ART. 26
    Vicepresedintii Comisiei au urmatoarele atributii principale:
    a) exercita atributiile presedintelui Comisiei in lipsa acestuia;
    b) conduc lucrarile sectiunilor de specialitate.
    ART. 27
    Membrii Comisiei au urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) participa la sedintele Comisiei, avand drept de vot in adoptarea propunerilor de avize/hotararilor acesteia;
    b) completeaza si depun la secretarul Comisiei declaratia privind confidentialitatea si impartialitatea;
    c) analizeaza documentatiile, fac observatii, propuneri si recomandari;
    d) intocmesc si semneaza fisele propunerii de avizare intocmite in cadrul fiecarei sedinte la care sunt prezenti;
    e) solicita consemnarea in procesele-verbale ale sedintelor de lucru a opiniilor si punctelor de vedere proprii;
    f) il informeaza, in timp util, pe secretarul Comisiei despre imposibilitatea participarii la sedinta, in situatii deosebite ce reclama aceasta absenta;
    g) comunica ministrului culturii, in scris, renuntarea la mandat;
    h) primesc indemnizatia prevazuta la art. 34.

    CAP. X
    Desfasurarea lucrarilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrarilor/documentatiei se face de catre proiectanti/beneficiari sau, in anumite cazuri, de catre secretariat.
    (2) Dupa prezentare se da cuvantul membrilor, care pot cere precizari, face observatii si recomandari sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemneaza rezumatul discutiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva, abtinerile), se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
    (5) In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minimum jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge argumentat.
    (6) In urma analizarii concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaboreaza proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care il inainteaza ministrului culturii spre aprobare;
    b) intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau favorabil cu recomandari si/sau conditii;
    c) intocmeste comunicarea rezultatelor in cazul documentatiilor analizate in cadrul consultarilor prealabile;
    d) intocmeste comunicarea catre solicitant/beneficiar cu privire la solicitarile Comisiei privind completarea documentatiei;
    e) intocmeste punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.
    (7) Conditiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare si in documentatiile de executie.
    (8) Recomandarile din avize sunt facultative pentru beneficiar si pentru proiectant.

    CAP. XI
    Desfasurarea lucrarilor comisiilor zonale

    ART. 29
    (1) Sedintele se desfasoara, de regula, la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului, care asigura secretariatul comisiei zonale.
    (2) Ordinea de zi este alcatuita de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicarilor/documentatiilor transmise, cu cel putin 48 de ore inainte de data sedintei, de catre compartimentele de specialitate ale serviciilor deconcentrate ale Ministerului arondate respectivei comisii zonale.
    (3) Ordinea de zi se face publica prin afisare la sediul si/sau pe site-ul institutiei.
    (4) Solicitarile de avize, precum si contestatiile, indiferent de grupa de clasare a monumentului istoric sau de competenta de avizare, se depun la serviciul deconcentrat al Ministerului in a carui raza teritoriala se gaseste imobilul la care acestea se refera si sunt formulate de catre proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra imobilului. Competenta de avizare a serviciilor deconcentrate ale Ministerului se determina in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (5) Serviciul public deconcentrat verifica si analizeaza continutul documentatiei, solicita eventuale completari necesare in conformitate cu prevederile legale privind continutul-cadru al documentatiilor, elaboreaza un punct de vedere si, in functie de competentele stabilite prin Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezentul regulament, introduce documentatia in circuitul de analiza sau emite avizul, dupa caz.
    (6) Specialistii din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului, responsabilii de zona, sunt invitati din oficiu la sedintele comisiilor zonale si, alaturi de specialistii serviciilor deconcentrate, participa activ la dezbateri in cadrul sedintelor.
    (7) Atributiile presedintelui, vicepresedintelui, membrilor si secretarilor, prevazute la art. 24-27, se aplica in mod corespunzator si la nivelul comisiilor zonale.

    CAP. XII
    Analizarea documentatiilor, formularea propunerii de aviz

    ART. 30
    (1) Documentatiile primite la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, respectiv din cadrul serviciului public deconcentrat al acestuia se supun spre analiza Comisiei/Biroului Comisiei/sectiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, dupa caz, prin grija secretarilor.
    (2) In urma incheierii procedurii de analizare a unei documentatii, compartimentul de specialitate din Minister/din cadrul serviciului public deconcentrat elaboreaza avizul/actul administrativ, pe baza propunerii de avizare formulate de Comisie, Biroul Comisiei, sectiunile de specialitate sau de comisiile zonale, pe care il inainteaza spre insusire ministrului culturii/directorului executiv.
    (3) Avizul/Actul administrativ poate sa nu fie insusit de catre ministrul culturii sau de catre directorul executiv al serviciului deconcentrat, dupa caz.
    (4) Ministrul culturii/Directorul executiv al serviciului deconcentrat poate dispune, prin rezolutie scrisa, reanalizarea documentatiei, potrivit prezentului regulament.
    ART. 31
    (1) Directorul executiv poate dispune reanalizarea unei documentatii de catre comisia zonala o singura data.
    (2) In urma incheierii procedurii de reanalizare a documentatiei, directorul executiv dispune, prin rezolutie scrisa, compartimentului de specialitate elaborarea avizului/actului administrativ corespunzator, cu luarea sau neluarea in considerare, total ori partial, a propunerilor comisiei zonale.
    (3) Compartimentul de specialitate din serviciul public deconcentrat asigura comunicarea avizului/actului administrativ catre solicitantul beneficiar.
    ART. 32
    (1) Ministrul culturii poate dispune reanalizarea unei documentatii de catre sectiunile de specialitate o singura data.
    (2) In cazul in care sectiunea de specialitate isi mentine propunerea initiala, ministrul culturii poate decide trimiterea documentatiei plenului Comisiei sau Biroului Comisiei, dupa caz.
    (3) In urma incheierii procedurii de reanalizare a unei documentatii, ministrul culturii decide cu privire la insusirea concluziilor si dispune, prin rezolutie scrisa, compartimentului de specialitate elaborarea avizului/actului administrativ corespunzator, cu luarea sau neluarea in considerare, total ori partial, a propunerilor Comisiei/Biroului Comisiei.
    (4) Compartimentul de specialitate din Minister asigura comunicarea avizului/actului administrativ catre beneficiar.

    CAP. XIII
    Procedura de contestare

    ART. 33
    (1) Beneficiarul documentatiei poate contesta avizul emis de Minister sau de serviciul public deconcentrat ori comunicarea privind respingerea avizului, in termen de 10 zile de la comunicare, si contestatia se solutioneaza in maximum 30 de zile de la depunere.
    (2) Contestatiile depuse cu respectarea termenului prevazut la alin. (1) sunt comunicate spre a fi analizate si solutionate Biroului Comisiei.
    (3) In cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, potrivit legii.
    (4) Ordinul de clasare, de declasare sau raspunsul privind neclasarea ori nedeclasarea poate fi contestat de proprietarul bunului imobil in cauza la Minister in termen de 30 de zile de la data comunicarii; contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (5) Contestatia prevazuta la alin. (4) este transmisa Comisiei prin grija secretarului, in vederea analizarii in plenul acesteia, cu respectarea termenului prevazut mai sus.
    (6) In cazul in care prin votul a doua treimi din numarul membrilor Comisia sustine hotararea initiala de clasare/declasare sau de neclasare/nedeclasare, ministrul culturii este indreptatit sa respinga contestatia.
    (7) In cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, potrivit legii.

    CAP. XIV
    Aspecte organizatorice

    ART. 34
    (1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei, al sectiunilor de specialitate si al comisiilor zonale, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie lunara, care se stabileste prin ordin al ministrului culturii, si la decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare.
    (2) Decontarea cheltuielilor si angajamentele de confidentialitate si impartialitate se cuprind in conventia civila incheiata cu fiecare membru, potrivit legii.
    (3) Pentru participarea la sedintele Comisiei, Biroului Comisiei, ale sectiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale, membrii invitati au dreptul la decontarea, dupa caz, a cheltuielilor de deplasare si cazare necesare participarii la sedinte.
    (4) Indemnizatiile si decontarea cheltuielilor de participare la sedinte se platesc de catre:
    a) Minister, pentru membrii de drept sau invitatii Comisiei si ai sectiunilor de specialitate ale acesteia, pe baza listei de prezenta si a documentelor contabile justificative;
    b) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului, pentru membrii nominalizati ca membri ai comisiilor zonale, pe baza listei de prezenta si a documentelor justificative;
    c) Minister, pentru presedintii comisiilor zonale, membrii de drept ai Comisiei, pentru participarea acestora la sedintele comisiilor zonale.
    ART. 35
    (1) Documentele sedintelor sunt, in ordinea de arhivare, urmatoarele:
    a) lista de prezenta;
    b) ordinea de zi;
    c) procesul-verbal cuprinzand fisele propunerilor de avizare si fisele de vot, dupa caz.
    (2) Arhivarea documentelor se face in original la Minister sau la sediile serviciilor deconcentrate ale Ministerului, dupa caz.
    (3) Contestatiile si raspunsurile la acestea, sub semnatura ministrului culturii, sunt gestionate de compartimentul de specialitate.
    ART. 36
    (1) Avizele emise de catre compartimentul de specialitate al Ministerului sau de catre serviciile sale deconcentrate se tehnoredacteaza si se completeaza conform machetei prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Avizele emise sunt inregistrate atat in registrul de intrare-iesire a documentelor, cat si in baza de date a avizelor gestionate de compartimentul de specialitate al Ministerului/serviciului public deconcentrat. Compartimentul de specialitate din Minister si cel din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului au obligatia de a desemna o persoana responsabila cu gestiunea registrului si bazei de date.

    CAP. XV
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 37
    In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului regulament, membrii Comisiei, ai sectiunilor de specialitate ale acesteia si ai comisiilor zonale vor depune la secretarul comisiei ai carei membri sunt o declaratie pe propria raspundere, potrivit modelului prevazut la anexa nr. 1.
    ART. 38
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    ART. 39
    Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare.
    ART. 40
    Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului culturii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


    ANEXA 1

                                   DECLARATIE
                 privind confidentialitatea si impartialitatea

    Subsemnatul (a), ..................................., membru in Comisia Nationala a Monumentelor Istorice/ in sectiunea de specialitate ......................./in comisia zonala a monumentelor istorice nr. ............................, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, prevazut de art. 292 din Codul penal, urmatoarele:
    a) nu detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unei entitati juridice ce are ca obiect de activitate pregatirea si elaborarea documentatiilor susceptibile a fi supuse avizarii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, sectiunilor de specialitate ale acesteia si comisiilor zonale ale monumentelor istorice;
    b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unei entitati juridice ce are ca obiect de activitate pregatirea si elaborarea documentatiilor susceptibile a fi supuse avizarii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, sectiunilor de specialitate ale acesteia si comisiilor zonale ale monumentelor istorice;
    c) nu am calitatea de sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unei entitati juridice ce are ca obiect de activitate pregatirea si elaborarea documentatiilor susceptibile a fi supuse avizarii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, sectiunilor de specialitate ale acesteia si comisiilor zonale ale monumentelor istorice;
    d) nu am niciun interes de natura sa afecteze impartialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare in cadrul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice/sectiunii de specialitate ..................../ comisiei zonale a monumentelor istorice ...............;
    e) pe durata mandatului nu voi desfasura niciun tip de activitate profesionala de pregatire si/sau elaborare a documentatiilor supuse avizarii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, sectiunilor de specialitate ale acesteia si comisiilor zonale ale monumentelor istorice;
    f) ma angajez sa pastrez confidentialitatea informatiilor si datelor cu caracter personal si a celor care intra sub incidenta protectiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care le voi obtine/afla ca efect al calitatii mele de membru al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice/sectiunii de specialitate ..................../comisiei zonale a monumentelor istorice ............... .
    Confirm ca, in situatia in care as descoperi, pe durata exercitarii mandatului, ca ma aflu in una din situatiile aratate sau in afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage.

    Data                                 Semnatura
    ...............                      ...............


    ANEXA 2

                           FISA PROPUNERII DE AVIZARE

    Anexa la procesul-verbal al sedintei1 .........................................din data de ........................................

    Nr. inregistrare*2): ................................................
    Obiectivul*3): ........................................................
    Regim de protectie*4): ..........................................
    Adresa: ..............................................................
    Faza*5): ................................................................
    Proiectant: ..........................................................
    Beneficiar: ..........................................................

    Se propune*6):
    ..............................................................................................................................................................

    Specialist DJC/MC*7) ...........................................................................................................
    Punct de vedere:
    ............................................................................................................................................................

    Semnatura: ...................................................

    Propunerea membrului comisiei: aviz favorabil/respingere
    ............................................................................................................................................................

    Conditii/Recomandari, dupa caz
    .............................................................................................................................................................

                    Membru
   ..........................................
          (numele, prenumele, semnatura)

                   Secretar
   ..........................................
          (numele, prenumele, semnatura)
-----
    *1) Se precizeaza categoria comisiei: plenul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, sectiune de specialitate, comisie zonala a monumentelor istorice.
    *2) Nr. de inregistrare al documentatiei si institutia Ia care a fost inregistrata.
    *3) Imobilul la care se refera documentatia.
    *4) Regimul de protectie/Codul din Lista monumentelor istorice.
    *5) Faza de proiectare.
    *6) Descrierea lucrarilor propuse prin proiect.
    *7) Numele specialistului directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti sau al ministrului culturii care a analizat documentatia si a elaborat punctul de vedere.


    ANEXA 3

                                  FISA DE VOT

    Anexa la procesul-verbal al sedintei .........................................din data de ........................................

    Nr. inregistrare*1): ....................................................
    Subiectul supus analizei: .......................................
    Obiectivul*2) .............................................................
    Regim de protectie*3): ..............................................
    Adresa: ..................................................................
    Proprietar/Detinator: ..............................................
    Alte aspecte relevante: ..........................................

                 Vot nominal cu privire la propunerea comisiei
*T*
 -¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 -Nr.  - Numele si prenumele -     Vot     -     Motivatia     -  Semnatura   -
 -     -                     +¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦+                   -              -
 -     -                     -  Da  -  Nu  -                   -              -
 +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 - 0   -           1         -   2  -   3  -         4         -      5       -
 +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 - 1   -Presedinte           -      -      -                   -              -
 +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 - 2   -Vicepresedinte       -      -      -                   -              -
 +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 - 3   -Membru               -      -      -                   -              -
 +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 - 4   -Membru               -      -      -                   -              -
 +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 -...  -..........           -      -      -                   -              -
 +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
 -Total-                     -      -      -                   -              -
 L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

      Presedinte de sedinta                              Secretar

  Numele si prenumele .................   Numele si prenumele ................
  Semnatura ..................            Semnatura ..........................
*ST*
-----
    *1) Nr. de inregistrare al documentatiei si institutia la care a fost inregistrata.
    *2) Imobilul la care se refera documentatia.
    *3) Regimul de protectie/Codul din Lista monumentelor istorice, dupa caz.

    ANEXA 4

    1) MINISTERUL CULTURII/DIRECTIA PENTRU CULTURA A 2) ......................................

    Catre
    3) ......................................

                                                  Aprobat,
                                                  -------
                                              4) ...........

    Spre stiinta
    5) ..............................................

                                      AVIZ

    Nr. 6) ......................... din ..............................................................
    privind 7) ........................................................................................
    Obiectivul: 8) ....................................................................................
    Adresa: 9) ........................................................................................
    Proiect: 10) ......................................................................................
    Nr. proiect: 11) ..................................................................................
    Faza: 12) .........................................................................................
    Proiectant: .......................................................................................
    Elaborator:* 13) ..................................................................................
    Beneficiar: 14)  ..................................................................................
-----
    * In cazul studiilor/cercetarilor.

    Documentatia transmisa cu adresa/scrisoarea nr. 15), inregistrata la 16) ................. cu nr. 17) .........., cuprinde:
    18) ........................................................................................................
    Documentatia propune urmatoarele:
    19) ........................................................................................................
    Documentatia a fost analizata in sedinta 20) ............... din data de 21) ................... si in baza 22) ................ se acorda

                                 AVIZ FAVORABIL

    Cu urmatoarele 23) ...................................................................................
    Prezentul aviz 24) ...................................................................................

    Sef compartiment de specialitate,          Elaborat de
    25) ..........................             26) .....................


                    Instructiuni pentru completarea avizului

    1) Autoritatea emitenta, in functie de competente.
    2) Numarul de inregistrare al documentatiei si data eliberarii documentului.
    3) Autoritatea publica beneficiara, in cazul planurilor de amenajare a teritoriului sau al planurilor urbanistice; proprietarul/detinatorul, in cazul lucrarilor asupra imobilelor.
    4) Numele, prenumele si calitatea in conducerea Ministerului Culturii sau de director al serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii, in functie de competenta de aprobare; semnatura si stampila.
    5) Denumirea serviciilor interesate din Ministerul Culturii sau a serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, a autoritatilor publice centrale sau locale interesate, proiectantului/ elaboratorului, dupa caz.
    6) Numarul avizului/Codul avizului/data. Codurile avizelor in functie de continutul sau obiectul documentatiei sunt:
    - E - evidenta monumente istorice;
    - M - monumente istorice; cercetari, expertize, proiecte;
    - CA - componente artistice: studii, cercetari, proiecte;
    - U - documentatii de urbanism;
    - Z - interventii in zone de protectie sau zone protejate.
    7) Descrierea sumara a obiectului avizului; maximum doua randuri.
    8) Denumirea obiectivului si codul conform listei, in cazul monumentelor istorice, sau a imobilului, in cazul altor imobile, a localitatii sau judetului, in cazul planurilor urbanistice sau de amenajare a teritoriului, in functie de situatie.
    9) Adresa obiectivului, in cazul imobilului, localitatea, comuna, judetul.
    10) Denumirea planului de amenajare a teritoriului, a planului urbanistic sau a proiectului de specialitate, dupa caz.
    11) Numarul proiectului/contractului/data.
    12) Faza de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice sau a studiilor/cercetarilor, proiectelor de lucrari asupra imobilului.
    13) Denumirea proiectantului general/proiectantilor de specialitate, dupa caz; numele sefului de proiect complex sau al coordonatorului lucrarii, in cazul studiilor si cercetarilor, al expertului si/sau al expertului tehnic, al sefului de proiect de specialitate, in functie de documentatie.
    14) Proprietarul/Detinatorul cu orice titlu al imobilului, indiferent de regimul de proprietate, sau autoritatea publica beneficiara, in cazul planurilor de amenajare a teritoriului sau al planurilor urbanistice.
    15) Numarul si data scrisorii/adresei de inaintare a beneficiarului/detinatorului, cu orice titlu.
    16) Ministerul Culturii, compartimentul de specialitate sau serviciul deconcentrat, dupa caz.
    17) Numarul si data inregistrarii la Ministerul Culturii, compartimentul de specialitate sau serviciul deconcentrat, dupa caz.
    18) Descrierea sumara a documentatiei:
    a) piese scrise - enumerare;
    b) piese desenate - enumerare;
    c) alte documente: certificatul de urbanism, copii ale actelor de proprietate, acordul proprietarului in cazul concesiunilor, comodatului, inchirierii sau transferului dreptului de administrare.
    19) Descrierea sumara a directiilor de dezvoltare pentru planurile de amenajare a teritoriului, descrierea sumara a reglementarilor din planurile de urbanism, descrierea conceptului unitar de interventie, in cazul lucrarilor asupra monumentelor istorice, dupa caz.
    20) Denumirea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice/sectiunii de specialitate, in functie de competente.
    21) Data sedintei.
    22) Art. ... alin. ... lit. ...) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    23) Conditii si/sau recomandari; fara conditii sau recomandari.
    24) "este insotit de anexa/anexele" - numerotarea anexei/anexelor, dupa caz.
    25) Seful compartimentului de specialitate, profesia, numele, semnatura, dupa caz.
    26) Functia in cadrul Ministerului Culturii sau in serviciile deconcentrate, dupa caz, profesia, numele, semnatura.

    NOTA:
    Informatiile cuprinse in aviz vor fi structurare pe articole, alineate sau puncte. Pentru punctele sau componentele din documentatia specifica referitoare la care nu sunt observatii sau recomandari de formulat, in cadrul avizului se va specifica in mod expres ca se vizeaza in forma propusa de beneficiar.

                                     ----

revenire la prima pagina