Patrimoniu Mobil - Exportul bunurilor culturale mobile

Scoaterea peste frontiera a bunurilor culturale mobile constituie operatiune de export, care poate fi temporar sau definitiv.

NORMELE METODOLOGICE privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile definesc urmatorii termeni

a) bunuri culturale mobile - bunuri mobile create de om sau de natura, care au semnificatie ori importanta arheologica si istoric-documentara, artistica, etnografica, stiintifica sau tehnica si care nu se pot exporta decât pe baza certificatului de export;

b) export - operatiunea de scoatere peste frontiera a bunurilor culturale mobile;

c) certificat de export - documentul care atesta ca unul sau mai multe bunuri culturale mobile se pot exporta si care poate fi utilizat în acest sens în relatie cu autoritatile vamale, de politie si jandarmerie;

d) bunuri culturale mobile clasate în "tezaur", denumite în continuare bunuri culturale mobile clasate - bunuri care în urma desfasurarii si finalizarii HG 518/2004 2/22 procedurilor de clasare au fost incluse în categoria juridica "tezaur" al patrimoniului cultural national, în conditiile legii;

e) bunuri culturale mobile neclasate în "tezaur", denumite în continuare bunuri culturale mobile neclasate - bunuri pentru care, pâna la data depunerii unei cereri de eliberare a certificatului de export, nu s-a solicitat clasarea sau bunuri respinse la clasare;

f) expertizare - operatiune care se declanseaza în baza cererii de emitere a unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate si care are drept scop stabilirea, în baza normelor de clasare în vigoare, a faptului ca bunurile în cauza sunt bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate sau nu;

g) contract de asigurare de tip "perete la perete" - contractul prin care un bun cultural împrumutat este asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe toata perioada în care se afla împrumutat pâna la revenirea la institutia detinatoare;

h) comisarul expozitiei - persoana desemnata de institutia detinatoare a bunului cultural, în baza unui contract de mandat, sa actioneze în numele mandantului în ceea ce priveste protectia operei de arta pâna la revenirea la institutia detinatoare.

Procedura de eliberare si utilizare a certificatului de export:

(1) Potrivit art. 37 alin. (2) si (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectueaza numai pe baza certificatului de export emis de directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativteritoriale, se pot exporta numai temporar, pentru organizarea de expozitii in strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare si expertizare.

 (3) Bunurile culturale mobile clasate, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pot exporta numai temporar. Exportul definitiv al acestor bunuri se realizeaza numai in cadrul unui schimb de bunuri culturale, in conditiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare.

(4) Bunurile culturale mobile neclasate se pot exporta definitiv sau temporar, indiferent de proprietar, numai dupa expertizarea acestora de catre experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.

In cazul bunurilor culturale mobile neclasate aflate in proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, certificatul de export se emite la cererea scrisa a titularului dreptului de proprietate ori a mandatarului acestuia de catre directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul acestuia.

cerere pentru eliberarea unui certificat de export.doc

Lista bunurilor culturale pentru care se solicita certificat de export

Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Iasi procedeaza astfel :

1. pentru bunurile culturale mobile clasate:

a) emit certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si cu aprobarea ministrului culturii si cultelor;

b) emit certificatul de export definitiv pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, în cazul schimburilor de bunuri culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;

2. pentru bunurile culturale mobile neclasate:

a) procedeaza la expertizarea bunurilor pentru care nu s-au depus o data cu cererile rapoarte de expertiza întocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si stabilesc, în conditiile legii, daca aceste bunuri sunt bunuri culturale susceptibile de a fi clasate;

b) emit, pentru bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate, certificatul de export;

c) declanseaza procedura de clasare pentru bunurile stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, în conditiile legii.